Peckham Rye Station

Restoration of Peckham Rye station cresting

whitechapel 2.jpg